นโยบายการเปลี่ยน - คืนสินค้า
บริษัทมีนโยบายการเปลี่ยน - คืนสินค้า เฉพาะกรณี
1. สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับสินค้าสั่งซื้อ 
2. สินค้าที่ได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง 
** สินค้าที่ได้รับการเปลี่ยนคืนจะต้องไม่ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้น ** 
** ระยะเวลาเปลี่ยน - คืนสินค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อพร้อมหลักฐาน เช่น ใบเสร็จ **


นโยบายการคืนเงิน
บริษัทมีนโยบาย เฉพาะกรณีลูกค้าชำระเงินผิด เกินกว่ายอดราคาสินค้าหรือโปรโมชั่น ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างให้ลูกค้า


นโยบายความปลอดภัยของลูกค้า
บริษัทมีนโยบายความปลอดภัยและป้องกันข้อมูลของลูกค้า ในรายละเอียด ชื่อ , ที่อยู่ , เบอร์ติดต่อ รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆ อย่างเข้มงวด
- ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
- ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าแก่บุคคลอื่น